SEKCE KLINICKÉ NEUROIMUNOLOGIE A LIKVOROLOGIE
Novinky Kongresy Úkoly a cíle Historie Statut Členství Výbor sekce Zápisy výboru Organizační struktura Imunologie Biochemie Radiodiagnostika Biostatistika Kontakt Odkazy Sponzoři

SEKCE KLINICKÉ NEUROIMUNOLOGIE A LIKVOROLOGIE

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1.

NÁZEV: SEKCE KLINICKÉ NEUROIMUNOLOGIE A LIKVOROLOGIE ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
ZKRATKA: SEKCE NEUROIMUNO - LIKVORO

Čl. 2.

SÍDLO: KATEŘINSKÁ 30, PRAHA 2

CHARAKTERISTIKA SEKCE

Čl. 3.

Sekce je jednou ze sekcí České neurologické společnosti a zabývá se problematikou neuroimunologie v celé šíři klinických a laboratorních aspektů, zejména likvorologie.

CÍLE SEKCE

Čl. 4.

Předmět činnosti sekce

Neuroimunologie je vnímána jako věda zabývající se studiem interakcí mezi imunitním a nervovým systémem v podmínkách fyziologických a patologických. Sekce sdružuje odborníky se zájmem o definovanou tématiku, zejména neurology, imunology a specialisty z dalších medicínských disciplin.

Čl. 5.

Struktura a způsoby práce sekce

Sekce, která je součástí struktury České neurologické společnosti, je zaměřená na klinické a laboratorní aspekty vztahu mezi imunitním a nervovým systémem.

Zabývá se zejména:

 1. navrhováním a připomínkováním diagnostických a terapeutických standardů v části klinické neuroimunologie a v části laboratorní zejména sledováním metodických postupů prováděných vyšetření mozkomíšního moku (MM), podporou programů kontroly a udržování způsobilosti laboratoří zabývajících se jednotlivými vyjmenovanými vyšetřeními MM
 2. účastí na vyjednávání zájmů Sekce na všech stupních
 3. účastí na zasedáních výboru ČNS týkajících se tématicky Sekce
 4. spolupráce s ostatními Sekcemi a dalšími odbornými společnostmi, zejména i ČSAKI a její Sekcí laboratorní imunologie
 5. organizací pravidelných odborných seminářů a konferencí (1x ročně) tématicky orientovaných střídavě na neuroimunologii a likvorologii a demyelinizací NS
 6. spoluprací se sdruženími pacientů při organizaci veřejně prospěšných a osvětových aktivit (Den rsm apod)
 7. účastí na dohodovacích řízeních podle zákona o veřejném zdravotním pojištění se zdravotními pojišťovnami v součinnosti s výborem ČNS
 8. publikační činností individuálně nebo týmově se zaměřením přednostně na publikační činnost v ČR i v zahraničí
 9. organizování a participace na postgraduálních kurzech a vzdělávacích akcích v části klinické i laboratorní
 10. humanitární aktivity

Organizační část

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie sdružuje odborníky zabývající se tématikou klinické neuroimunologie a likvorologie.

Registrovaným členem Sekce se může stát každý aktivní zájemce, který vyplní registrační list se základními osobními a profesními údaji

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie je řízena výborem Sekce, který je volen na stanovené období 6 let, má lichý počet aktivních členů (9 nebo 11) a stanovený možný počet čestných členů.

Doporučené členství ve výboru Sekce je zpravidla na dvě funkční období, výjimky schvaluje výbor Sekce.

Výbor je volen tajnou volbou v rámci vybrané vědecké konference organizované Sekcí nebo formou konferenční. Volit mohou pouze členové Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie, kteří jsou řádně registrování.

Volba probíhá jednokolově, členy výboru se stává 11 členů, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Volby organizuje a na objektivitu a správnost dohlíží Volební komise, která je 3člená a je volená na začátku vědecké konference, která byla určena k organizování voleb nebo je jmenovaná výborem Sekce.

Zvolený výbor Sekce klinické neuroimunologie si na svém prvním zasedání tajnou volbou zvolí svého předsedu, místopředsedu a sekretáře.

Výbor Sekce klinické neuroimunologie se schází pravidelně 2x ročně na předem zvoleném místě, zpravidla v Praze. Termín následujícího zasedání je zpravidla určen na závěr každého zasedání výboru Sekce. Účast členů výboru na jeho zasedání je chápána jako samozřejmá, povinná. O jednání výboru Sekce je prováděn zápis, který má k dispozici každý člen výboru, je zasílán výboru České neurologické společnosti a je k dispozici na příslušných webových stránkách.

Jednání výboru Sekce se řídí základním programem:

 1. prezence členů výboru
 2. kontrola úkolů zadaných na předcházejícím zasedání
 3. edukační témata (připrava odborných akcí, školících míst, výběr školitelů atd)
 4. metodická a koncepční témata klinické neuroimunologie a likvorologie ve vztahu k ostatním oborům
 5. organizační témata ve vztahu k ČNS, výboru ČNS
 6. publikace, styk s medii, veřejnoprávními orgány
 7. jmenovité zapsání úkolů pro jednotlivé určené členy výboru
 8. různé

O realizaci daného úkolu pověřený člen výboru podá písemnou zprávu na dalším zasedání nebo ji rozešle všem členům elektronicky nejpozději 3 dny před termínem dalšího zasedání výboru Sekce klinické neuroimunologie a likvorologi.

V půlročním období mezi zasedáními výboru probíhá elektronická konference k aktuálním otázkám jejichž řešení probíhá v tomto mezidobí za účelem informovanosti všech členů výboru s možností vyjadřovat se k ním vyjadřovat.

V případě mimořádně závažných otázek je svoláno mimořádné zasedání výboru Sekce klinické neurimunologie a likvorologie.

Čl. 6.

Obecné zásady činnosti orgánů sdružení

 1. Sekce je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů výboru, pokud stanovy nestanoví jinak.
 2. Jednání sekce svolává její předseda nebo zastupující místopředseda, pokud stanovy nestanoví jinak.
 3. Výbor sekce je oprávněn konstituovat koordinační skupiny.
 4. Předseda sekce je oprávněn pozvat na její jednání další osoby.
 5. Funkční období sekce je šestileté.
Čl. 7.

Čestné členství

Čestné členství může udělit Sekce tomu, kdo má mimořádné zásluhy o rozvoj klinické neuroimunologie a likvorologie nebo Sekce, kdo se zvláště významným způsobem angažuje v rozvoji této problematiky. Z čestného členství nevyplývají jeho nositeli žádné povinnosti. Čestný člen má právo účastnit se jednání výboru Sekce s právem poradního hlasu. O zániku čestného členství rozhoduje výbor Sekce.

Čl. 8.

Předseda sekce

 1. Jménem sekce jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda.
 2. Předseda a místopředseda sekce mají právo podepisovat se jménem Sekce.
 3. Předseda nebo místopředseda svolávají a řídí jednání výboru sekce, seminářů a konferencí organizovaných Sekcí.
 4. Předseda řídí výbor.
 5. Předseda a výbor nedisponuje finančními prostředky. K organizování seminářů a konferencí jednorázově smluvně výbor formou výběrového řízení určuje společnost, která zajistí organizaci určené akce.Vybraná společnost předkládá návrh rozpočtu a výsledek hospodaření konkrétní akce výboru Sekce.
 6. Předseda uzavírá jménem výboru smlouvy.
 7. Předseda výboru je oprávněn delegovat své pravomoci a povinnosti na jiného člena výboru Sekce.
 8. Předseda je povinen o své činnosti informovat členy výboru. Výbor sekce předkládá zprávu o své činnosti formou zápisu, který je k dispozici na příslušných web stránkách.
 9. Předseda je oprávněn ustanovovat a svolávat koordinační a poradní skupiny.
 10. Předseda je oprávněn poskytovat tisková prohlášení jménem sekce.
Čl. 9.

Členská schůze

 1. Členskou schůzi svolává výbor sekce zpravidla v rámci plánované odborné akce (semináře nebo konference) nejméně jedenkrát za 2 roky.
 2. Členská schůze je usnášení schopná pokud byli o místě a termínu konání členské schůze písemně alespoň s předstihem pěti dnů informováni všichni členové a je přítomno alespoň o jednoho člena více než kolik činí dvojnásobek členů výboru Sekce neuroimunologie a likvorologie.
 3. Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů.
 4. Členská schůze rozhoduje o nejzásadnějších otázkách činnosti sekce.

Edukační část

Sekce neuroimunologie metodicky (organizačně i obsahově) zajišťuje edukační neuroimunologické programy v rámci postgraduální výchovy lékařů specialistů (neurologů, imunologů).

Edukační neuroimunologické programy pro jednotlivce jsou realizovány předními domácími event. zahraničními specialisty, které Sekce neuroimunologie a likvorologie vybere a v součinnosti s nimi definuje cíle jednotlivých edukačních programů.

Edukační programy jsou individuální a realizovány jsou zpravidla na pracovištích vybraného školitele nebo jiném určeném a vhodném pracovišti, které umožní vybranému specialistovi neuroimunologické programy realizovat. Sekce neuroimunologie kontinuálně vytváří seznam pracovišť, která splňují požadavky na akreditované školící pracoviště pro neuroimunologii. V rámci EU Sekce vyhledává i zahraniční školící pracoviště.

Edukační neuroimunologické programy jsou vypisovány pro 2 uchazeče ročně, (školní rok).

Finanční prostředky pro zabezpečení individuálních školících neuroimunologických programů jsou získávány jednak sponzorsky, jednak si je hradí uchazeč sám.

Edukační neuroimunologické programy veřejné, organizované formou vědeckých konferencí, interaktivních seminářů a monotématických workshopů.

Tyto programy by měly být připravovány systematicky, využívat stávajících tradičních akcí a jejich forem.

Neuroimunologické dny se konají zpravidla 1x za 2 roky, místem konání je Praha, zpravidla květen, místo může být změněno, doporučuje se však využívání již zaběhnutých formálních praktik (termín konání a místo). Sekce neuroimunologie zajišťuje „Certifikát“ pro účastníky s odpovídajícím počtem kreditů.

Interaktivní semináře jsou organizovány jako mimořádná odborná setkání, která jsou určená k šíření zejména nejaktuálnější vědeckých poznatků, metodických oky\nů, standardů apod.

Monotématické workshopy jsou platformou pro farmaceutické firmy a obdobné subjekty, kterým podle daných pravidel a zásad umožňuje Sekce předkládat svoje produkty a informace o nich.

SPECIÁLNÍ ČÁST

MS Centra

Sekce neuroimunologie a likvorologie organizačně a metodicky řídí činnost MS center v ČR.

Organizačně zajišťuje pravidelná setkání vedoucích MS Center, která se zabývají tématikou demyelinizací. Vedoucí MS Center ČR se scházejí zpravidla 2x ročně, preferována jsou setkání v rámci odborných akcí.

Ze zasedání vedoucích MSC je proveden zápis, který mají k dispozici všichni vedoucí MSC a výbor Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie.

Paralelně, alespoň 1x ročně je současně organizováno setkání zdrav. sester MSC, které vytvářejí svou vlastní strukturu, která je organizačně napojena na Českou asociaci zdravotních sester a Sekci neuroimunologie a likvorologie.

Zdravotní sestry MSC se aktivně podílejí a účastní se edukačních neuzrimunologických programů organizovaných Sekcí klinické neuroimunologie, zpravidla formou samostatné sesterské sekce odborných přednášek a demonstrací.

Imunologie – laboratorní část

Sekce klinické neuroimunologie organizačně a metodicky spolupracuje zejména s odbornostmi, které oborovou příslušností jsou nezbytné pro klinickou praxi

Imunologie

Biochemie

Radiodiagnostika

Statistika

Součást – diagnostika mozkomíšního moku bude doplněna

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. 10.

Zánik sekce

 1. Sekce zaniká rozhodnutím členské schůze registrovaných členů sekce rozpuštěním nebo sloučením s jinou sekcí.
 2. V případě zániku sekce jsou informováni všichni registrovaní členové informováni písemnou formou a každému je vrácen registrační list s osobními a profesními údaji.
Čl. 11.

Platnost stanov

Výbor Sekce schvaluje stanovy v současném znění, Sekce má vlastní pracovní skupinu pro diagnostiku mozkomíšního moku.

Tyto stanovy vstupují v platnost dne 31.5.2008 po předchozí diskusi a následném schválení výborem Sekce neuroimunologie a likvorologie ČNS JEP.

V Praze 14. května 2008

ukončení tabulky

 

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček